Một số vấn đề về xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam