Doanh nghiệp nghi vấn có “tay sai” nước ngoài hại ngành điều.