Lạc quan triển vọng thị trường nhân điều Quý II và III/ 2016..